Pojdi na glavno vsebino

Bled - Koritno - zazidljiva parcela

Koritno pri Bledu, GPS: 46.363377, 14.133229, Maps: 947M+975 Bled

Bled - Koritno - zazidljiva parcela Sale

Na Bledu in v njegovi okolici ni veliko parcel, na katerih bi lahko takoj začeli graditi svojo sanjsko hišo. Opažamo, da mnogi lastniki teh parcel, ne glede na to, ali so zazidljive ali ne, te parcele obdržijo v lasti več desetletij. Včasih se kdo odloči prodati svoje gradbeno parcelo in prav takšno vam lahko na tem mestu ponudimo. Gradnja se lahko začne takoj, komunalna infrastruktura je vzpostavljena, občina pa komaj čaka, da bo lahko zaračunala komunalni prispevek za gradnjo enodružinske hiše. To je za nas znak, da želijo lokalne oblasti čim prej soglašati z gradbeno dokumentacijo in vsem kar je povezano z gradnjo hiše, kar je za graditelja pravzaprav neprecenljive vrednosti. Lahko pa izgradite tudi turistične apartmaje in jih celo leto oddajate... na ta način bi se pa vaša hiša še celo sama financirala.

In Bled und dessen Umgebung werden nicht viele Parzellen verkauft, auf denen sie sofort anfangen können ihr Traumhaus zu bauen. Wir beobachten, dass viele Eigentümer dieser Parzellen, ob nun bebaubar oder nicht, über Jahrzehnte diese in ihrem Besitz halten. Ab und zu entschließt sich aber doch jemand sein Baugrundstück zu verkaufen, und solch eines können wir Ihnen hiermit anbieten. Mit dem Bau kann sofort begonnen werden, die kommunale Infrastruktur ist vorhanden und die Gemeinde kann es kaum erwarten die für den Bau eines Einfamilienhauses anfallende Kommunalgebür verrechnen zu dürfen. Das ist für uns ein Zeichen dass die Baugenehmigung und alles um den Hausbau herum von den lokalen Behörden so schnell wie möglich erledigt werden möchte, was eigentlich für den Bauherren von unschätzbarem Wert ist. Oder Sie könnten Touristen-Apartments bauen und diese das ganze Jahr über vermieten... auf diese Weise könnte sich Ihr Haus sogar selbst finanzieren.

In Bled and its surroundings, not many plots are sold on which you can immediately start building your dream house. We observe that many owners of these plots, whether buildable or not, keep them in their possession for decades. Every now and then, however, someone decides to sell a plot of land, and we can offer you such a plot. Construction can begin immediately, the municipal infrastructure is in place and the municipality can hardly wait to be able to charge the municipal fee for the construction of a detached house. This is a sign for us that the building permit and everything around the house construction wants to be done by the local authorities as soon as possible, which is actually invaluable for the builder. Or you could build tourist apartments and rent them out all year round... that way, your house could even finance itself.

Velikost 636 m2

218.000 €

Povejte naprej:

n

Podrobnejši opis

Slovensko

Slovenija je zelo zelena država. Vsak prebivalec se večkrat na leto odpravi na Bled, da bi jedel kremšnite in sladkarije, v gore gre na pohode in na kopanje v morje. Prav to počnejo gostje in turisti, zato obstajajo v Sloveniji določena območja, kjer so cene nepremičnin nekoliko višje kot v preostalih delih države. Eden takih posebnih krajev je seveda zdraviliško mesto Bled in okoliške vasi. Vsi prebivalci, ki tam živijo, so odraščali v večjezičnih družinah in (bolj ali manj) nekoč podedovali svojo lastnino. Obstajajo tudi ljudje, ki so se priselili in svoje nepremičnine kupili z čisto pravim denarjem. Nepremičnine, ki so jih kupili, so bile lahko (bolj ali manj) drage, vendar če jih po nekaj letih vprašate, ali jim je žal, da so plačali toliko denarja za gradbeno parcelo ali stanovanje, običajno ne obžalujejo ničesar. To je morda posledica Slovenije in Bleda, ki je območje z zelo visoko kakovostjo življenja. Brez razloga se gostje na tem območju v svojih razpravah ne sprašujejo ene in iste stvari okoli zelo preproste teme: "Kaj pa, če bi živel tukaj?"... 

Koritno je od Bleda je oddaljeno približno kilometer. Pred približno 15 leti je občina sprejela odločitev o načrtovanju novega stanovanjskega območja z individualnimi hišami. Zaradi številnih razprav o smiselnosti in nesmiselnosti takšnega načrtovanja je minilo nekaj let. Konec leta 2019 je bila določena končna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, ceste in javne poti, javna razsvetljava, ena lepa in nova transformatorska postaja, električno omrežje, telekomunikacijsko omrežje itd.) in gradnja se je zagnano pričela. Leta 2022 je občina dokončala večino te infrastrukture in začela lastnikom zaračunavati tudi stroške komunalne ureditve. Tako se je na primer na sosednji parceli že začela gradnja hiše, kar je zelo močan znak, da se lahko s pridobitvijo gradbenega zemljišča in ustreznega dovoljenja gradnja dejansko lahko začne. 

Gradbeno zemljišče ima 636 m², z dveh strani ga obdaja javna cesta, dve strani parcele pa mejita na dva nova soseda. Parcela je na eni strani za približno 2 metra višja kot na drugi. Tako lahko na eni strani pridete v pritličje na nivoju tal, na drugi strani pa v klet - prav tako na nivoju tal. 

V skladu s prostorskimi predpisi je mogoče zgraditi stavbo z bruto tlorisno površino 358,77 m². Največje dovoljene dimenzije stavbe so 8,50 m x 11,50 m + 3,60 m x 6,00 m. V enodružinski ali dvostanovanjski hiši je mogoče zgraditi klet, pritličje in mansardo. Dovoljeno je tudi oddajanje stanovanj ali sob za goste. 

Tukaj so preostali podatki o nepremičnini:
- Katastrska občina: 2192 RIBNO
- Parcela: 1606
- Gradbeno zemljišče: 636 m²
- Namembnost: stanovanjsko območje
- Dostop: z javnih cest
- Sonce: ves dan
- Infrastruktura: kanal, voda, elektrika, telekomunikacije, ceste, javna razsvetljava

Pri nakupu nepremičnine morate računati na naslednje dodatne stroške:
- 2 % davek na promet z nepremičninami;
- Stroški za pripravo kupoprodajne pogodbe po notarski tarifi;
- Stroški vpisa pridobljenega premoženja v zemljiško knjigo v skladu z zakonom o sodnih taksah.

Lastnik nepremičnine nas je imenoval za posrednike za prodajo nepremičnine, zato kupcu ne zaračunavamo provizije.

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

***

 

Deutsch

Slowenien ist ein sehr grünes Land. Jeder Bewohner wandert mehrmals jährlich nach Bled zum Cremeschnitten und Süßigkeiten Essen, in die Berge zum Wandern und an das Meer zum Baden. Genau das machen auch die Gäste und Touristen, daher gibt es in Slowenien einige Gebiete, bei denen halt Immobilienpreise etwas teurer sind als in dem Rest des Landes. Zu solch speziellen Orten gehört natürlich der Kurort Bled und auch die umliegenden Dörfer. Die Leute, die dort leben sind alle mehrsprachig aufgewachsen und haben (mehr oder minder) ihre Immobilien irgendwann einmal geerbt. Dann Leben dort noch Leute, die zugewandert sind und die ihre Immobilien mit echtem Geld gekauft haben. Die gekauften Immobilien mögen (mehr oder minder) teuer gewesen sein, jedoch fragt man die Leute nach ein paar Jahren, ob es ihnen leidtut, so viel Geld für ein Baugrundstück oder eine Wohnung gezahlt zu haben, hört man üblicherweise kein Bedauern. Das mag an Slowenien und Bled liegen, welches ein Gebiet mit sehr hoher Lebensqualität ist. Nicht umsonst kommen so viele Gäste in diese Gegend, und viele deren Debatten drehen sich um ein ganz einfaches Thema, und das heißt „Was wäre wenn ich hier leben würde?“... 

Koritno von Bled ungefähr einen Kilometer entfernt. Vor etwa 15 Jahren hat die Gemeinde mal einen Beschluss gefasst ein neues Wohngebiet mit individuellen Häusern zu planen, und wegen der vielen Debatten über Sinn und Unsinn solcher Planungen sind halt bis heute ein paar Jahre verstrichen. Ende des Jahres 2019 wurde die Finale kommunale Infrastruktur (Wasserversorgung, Abwassersystem, Straßen und öffentliche Wege, öffentliche Beleuchtung, eine schicke und neue Transformationsstation, das elektrische Versorgungsnetz, das Telekommunikationsnetzwerk usw.) definiert, und mit dem Bau wurde eifrig begonnen. Im Jahre 2022 hat die Gemeinde den größten Anteil dieser Infrastruktur fertiggestellt und begonnen den Eigentümern diese kommunale Infrastruktur auch in Rechnung zu stellen. Auf dieser Grundlage wurde auf der Nachtbarparzelle schon mit dem Bau eines Hauses begonnen, was ein sehr starkes Zeichen dafür ist, dass mit dem Erwerb eines Baugrundstückes dort auch wirklich gebaut werden kann. 

Das Baugrundstück hat 636 m², es ist von 2 Seiten mit öffentlichen Straßen umgeben, wiederum 2 Seiten des Grundstückes Grenzen an ihre 2 neuen Nachbarn. Die Parzelle ist auf einer Seite ungefähr 2 Meter höher als auf der anderen. Somit können Sie auf der einen Seite ebenerdig das Erdgeschoss erreichen und auf der anderen Seite - ebenfalls ebenerdig das Kellergeschoss. 

Seitens der Raumordnung darf ein Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 358,77 m² gebaut werden. Die maximal zulässigen Gebäudemaße sind 8,50 m x 11,50 m + 3,60 m x 6,00 m. Gebaut werden darf ein Kellergeschoss, das Erdgeschoss und ein Dachgeschoss in einem Ein- oder Zweifamilienhaus. Auch die Vermietung von Wohnungen oder Gästezimmern ist erlaubt. 

Hier noch die restlichen Immobiliendaten:
•    Katastralgemeinde: 2192 RIBNO
•    Parzelle: 1606
•    Baugrund: 636 m²
•    Widmung: Wohngebiet
•    Zufahrt: von öffentlichen Straßen
•    Sonnenschein: den ganzen Tag lang
•    Aufschließung: Kanal, Wasser, Strom, Telefon, Straßen, öffentliche Beleuchtung

Beim Kauf dieser Immobilie müssen Sie mit folgenden Kaufnebenkosten rechnen:
•    2 % Grunderwerbsteuer;
•    Kosten für die Vorbereitung eines Kaufvertrags gemäß Notartarif;
•    Kosten für die Registrierung Ihres erworbenen Eigentums im Grundbuch gemäß dem Gerichtsgebührengesetz.

Wir wurden als Vermittler von dem Grundstückseigentümer mit dem Verkauf der Immobilie beauftragt, deshalb berechnen wir dem Käufer keine Provision.

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

 

***

English

Slovenia is a very green country. Every inhabitant goes several times a year to Bled to eat cream cakes and sweets, to the mountains to hike and to the sea to swim. This is exactly what guests and tourists do, so there are some areas in Slovenia where real estate prices are a bit more expensive than in the rest of the country. Among such special places is of course the spa town of Bled and also the surrounding villages. The people who live there have all grown up multilingual and have (more or less) inherited their real estate at some point. Then there are people who immigrated and bought their properties with real money. The bought properties may have been (more or less) expensive, but if you ask people after a few years if they are sorry for having paid so much money for a building plot or an apartment, you usually don't hear any regrets. This may be due to Slovenia and Bled, which is an area with very high living quality. It is not for nothing that so many guests come to this area, and many of their debates revolve around a very simple topic, and that is "What if I lived here?"... 

Koritno is located about one kilometer from Bled. About 15 years ago the municipality once made a decision to plan a new residential area with individual houses, and because of the many debates about the sense and nonsense of such planning just a few years have passed until today. At the end of 2019, the final municipal infrastructure (water supply, sewage system, roads and public paths, public lighting, a fancy and new transformer station, the electrical supply network, the telecommunication network, etc.) was defined, and the construction was eagerly started. In 2022, the municipality has completed most of this infrastructure and started to charge the owners for this municipal infrastructure as well. On this basis, the construction of a house has already begun on the night bar plot, which is a very strong sign that with the acquisition of a building plot there the construction works can really start. 

The building plot has 636 m², it is surrounded by public roads from 2 sides, again 2 sides of the plot borders to their 2 new neighbors. The plot is about 2 meters higher on one side than on the other. So on one side you can reach the first floor at ground level and on the other side - also at ground level you can reach the basement. 

From the spatial planning point of view a building with a gross floor area of 358.77 m² may be built. The maximum permissible building dimensions are 8.50 m x 11.50 m + 3.60 m x 6.00 m. It is allowed to build a basement, the first floor and an attic in a one- or two-family house. It is also allowed to rent apartments or guest rooms. In May 2022, the Municipality of Bled sent the entire neighborhood a notice for the partial advance payment of the communal fee, which in the case of the plot at hand amounts to € 10,366.48. With payment of the communal fee, a building permit can also be legally obtained. 

Here are the rest of the real estate data:
- Cadastral municipality: 2192 RIBNO
- Parcel: 1606
- Building plot: 636 m²
- Zoning: residential area
- Access: from public roads
- Sunshine: all day long
- Access: sewage, water, electricity, telephone, roads, public lighting

When buying this property you have to expect the following additional costs:
- 2% real estate transfer tax;
- Costs for the preparation of a purchase contract according to the notary tariff;
- Costs for registration of your acquired property in the land register according to the Law on Court Fees.

We have been commissioned as an agent by the property owner to sell the property, therefore we do not charge the buyer any commission.

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

***

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...