Pojdi na glavno vsebino

BLED in zemljišče za izgradnjo hotela

Bled - Cankarjeva cesta

BLED in zemljišče za izgradnjo hotela Sale

Hotel morate imeti predvsem tam, kjer so že drugi hoteli. To pomeni, da so tam tudi gostje, in če lahko drugi hotelirji zaslužijo, zakaj ne bi tudi vi? Vendar morate ponuditi nekaj posebnega in imeti posebno lokacijo. Če lahko zgradite nov hotel, ponudite vrhunske nastanitvene zadeve ... potem ste verjetno že na pravi poti. Vse pa se začne z zemljiščem in projektom za hotel, ki vam ga želimo tukaj predstaviti.

Ein Hotel sollten Sie vor allem dort betreiben wo es schon andere Hotels gibt. Das bedeutet es gibt auch Gäste, und wenn anderen Hoteliers die Rechnung aufgeht, wieso dann nicht ihnen? Sie müssen aber doch schon ganz was Spezielles bieten und einen speziellen Standort haben. Falls Sie Ihr Hotel neu bauen, eine Top Einrichtung bieten können… dann sind sie wahrscheinlich schon auf dem richtigen Weg. Alles fängt aber mit einem Grundstück und einem Projekt für ein Hotel an, und solch eines wollen wir Ihnen hier vorstellen.You should run a hotel primarily where there are already other hotels. This means that there are also guests, and if other hoteliers can make a profit, why not you? But you have to offer something special and have a special location. If you can build a new hotel, offer top equipment... then you are probably already on the right track. But it all starts with a plot of land and a project for a hotel, and that's what we want to present to you over here.

Velikost 2448 m2

685.500 €

Povejte naprej:

n

Podrobnejši opis

Slovensko

Zdraviliško mesto Bled vsako leto obišče veliko ljudi, ki tam tudi prenočijo. Leta 2019 jih je bilo več kot 1,1 milijona, leta 2020 pa jih je bilo zaradi te čudne pandemije približno 435.000. Gostje so se razdelili na 8.885 postelj, od tega jih je 28,7% bilo nastanjenih v 22 obstoječih hotelih. Več informacij najdete na spletni strani Občine Bled.

Če nadaljujete z branjem, lahko sklepamo, da čisto zares razmišljate o gradnji hotela številka 23 na Bledu. Pri tem bi vas radi intenzivno podprli in vam najprej ponudili eno zemljišče, primerno za gradnjo takšnega hotela. Lastnik je celo pripravil ustrezne projektne načrte, saj tudi sam prihaja iz hotelirske družine z bogato tradicijo. Zemljišče se prodaja, ker so se družinski načrti sedanjega lastnika sčasoma spremenili, zato sedaj iščemo nekoga, ki ima veliko zagona in volje za odprtje hotela na Bledu.

Občina Bled že nekaj časa načrtuje gradnjo južne obvoznice, ki naj bi bila uresničena v naslednjih letih. Po izgradnji te obvoznice boste lahko prišli do posestva po 500 metrih, po nadaljnjih 400 metrih pa do jezera. Iz matematičnega vidika predstavlja ta lokacija najbližji hotel, če se boste pripeljali iz bodoče obvoznice.

Objekt se nahaja ob vznožju hriba Straža, ki je približno 150 metrov nad Blejskim jezerom. Neposredno za posestvom se začne več pohodniških in gozdnih poti, ki vas na koncu vse vodijo na hrib. S Straže se lahko domov vrnete peš, se spustite z žičnico ali pa se spustite po letnem sankališču. Na vrhu je celo adrenalinski park, ki je zelo priporočljiv za ljubitelje plezanja. Lokacija objekta je precej zanimiva, saj je na Bledu v glavni sezoni vedno vrvež, vendar to ne velja za našo lokacijo, saj je približno 400 metrov oddaljena od vsakodnevnega cirkusa.

Gradbeno parcelo sestavljata katastrski parceli 710/14 in 716/11, ki se nahajata v katastrski občini 2191 Želeče, v izmeri 2.361 m². Poleg tega obstajata še dve parceli, ki ne pripadata neposredno gradbeni parceli, vendar sta nujni za ureditev dostopne ceste - to sta parceli 710/13 in 716/10 (katastrska občina 2191 Želeče), ki imata skupaj 87 m². Tako so predmet prodaje 4 parcele s skupno površino 2.448 m².

V skladu z veljavnimi prostorskimi načrti Občine Bled je gradnja takšnega hotela dovoljena in na tej lokaciji tudi predvidena. V skladu z OPN (občinskim prostorskim načrtom) je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče - stanovanjsko območje, na katerem so dovoljene tudi trgovske, gostinske, storitvene in poslovne vsebine, ki nimajo motečega vpliva na stanovanjsko območje in okolico. OPN predpisuje celo OPPN (občinski podrobni prostorski načrt), ki je bil sprejet leta 2007 in ga najdete v Uradnem listu RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007".

OPPN se uradno imenuje "OPPN Dindol" in med drugim ureja gradbene pogoje, ki veljajo za te parcele. OPN in OPPN sta podlaga za načrtovanje vašega projekta in na koncu za izdajo gradbenega dovoljenja.

Z OPPN sta na gradbeni parceli dovoljeni dve štirinadstropni stavbi, prva v velikosti 22,50 m x 12,50 m in druga v velikosti 16,15 m x 10 m. Načrtovani so podzemno parkirišče, pritličje, 1. nadstropje in mansarda. V podzemnem parkirišču je načrtovanih 22 parkirnih mest. V pritličju so recepcija, gostinski prostor in več sob. V zgornjih nadstropjih je na voljo še več sob, katerih je skupaj načrtovanih 31. Nekaj gradiva smo povzeli v naših grafičnih prilogah, zato vam priporočamo, da si gradivo na kratko ogledate.

Radi bi vam povedali še veliko več, vendar je že to za nepremilninski oglas čisto preveč, pretežko in predolgo. Nismo tip nepremičninske agencije, ki suhoparno navrže nekaj standardnih podatkov in običajni "bla bla" , zato vas vabimo, da se obrnete na nas, da vam predstavimo možnosti lokacije predvsem z vidika vaših individualnih potreb in želja.

Pomembno vlogo igrajo tudi vaši dodatni stroški nakupa, in sicer:

  • 2-odstotni davek na prenos zemljišč;
  • Stroški za pripravo kupoprodajne pogodbe po notarski tarifi;
  • Stroški vpisa pridobljenega premoženja v zemljiško knjigo v skladu z zakonom o sodnih taksah.

Morda še nekaj. Lastnik nepremičnine nas je pooblastil za prodajo nepremičnine, zato potencialnemu kupcu ali vlagatelju ne zaračunavamo provizije.

Veselimo se vašega klica in kontakta.
T: +386 (0)51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com
Preprosto pokličite, čudna vprašanja ne obstajajo!

 

Deutsch

Der Kurort Bled wird jährlich von sehr vielen gestern besucht die auch dort übernachten. Im Jahr 2019 waren es über 1,1 Millionen und im Jahr 2020 waren es etwas wegen dieser komischen Pandemie rund 435.000 Gäste. Diese verteilten sich auf 8.885 Betten, wovon 28,7% den 22 bestehenden Hotels zuzuschreiben ist. Näheres können Sie auch auf der Website der Gemeinde Bled in Erfahrung bringen.

Wenn sie an dieser Stelle weiterlesen, dann dürfen wir mutmaßen, dass Sie echt überlegen, Hotel Nummer 23 in Bled zu bauen. Dabei wollen wir sie tatkräftig unterstützen, und möchten Ihnen als erstes dieses Grundstück anbieten, das sich für solch einen Hotelbau auch sehr gut eignet. Der Eigentümer hat vorausschauend sogar die entsprechenden Projektpläne gemacht, da er selber aus einer traditionsreichen Hotelierfamilie stammt. Das Grundstück wird verkauft, weil sich die Familienpläne mit der Zeit geändert haben, deshalb suchen wir nun nach jemandem, der viel Wind in den Segeln und den Willen hat in Bled ein Hotel zu betreiben.

Die Gemeinde Bled plant seit einiger Zeit eine südliche Umfahrungsstraße, und es ist geplant, dass diese in den nächsten Jahren realisiert wird. Das Grundstück wird sich nach Errichtung dieser Umfahrungsstraße nach 500 Metern erreichen lassen, und nach weiteren 400 Metern werden Sie den sie erreichen können. Rein rechnerisch betrachtet bietet dieser Standort das am nächsten gelegene Hotel bieten, falls Sie von der künftigen Umfahrungsstraße anfahren werden.

Die Liegenschaft liegt am Fuße des Hügels Straža, das ungefähr 150 Meter über dem Bleder See liegt. Direkt hinter den Grundstücken fangen etliche Wander- und Waldwege an, die Sie letztendlich alle auf den Hügel führen. Von der Straža aus können Sie dann natürlich wieder herunterlaufen, sich mit der Seilbahn herunterfahren lassen, oder mit einer Rodelbahn herunter sausen. Oben gibt es sogar einen Adrenalinpark, der für Kletterbegeisterte Leute dringend zu empfehlen ist. Die Lage der Liegenschaft ist insofern ganz interessant, weil in Bled in der Hauptsaison immer Ramba-Zamba zu vermerken ist, was jedoch nicht für diese Liegenschaft gilt, weil sie von dem Alltagszirkus ungefähr 400 Meter entfernt ist.

Das Baugrundstück besteht aus den Katasterparzellen 710/14 und 716/11, welche in der Katastralgemeinde 2191 Želeče liegen, und das Ausmaß von 2.361 m² haben. Dazu gehören noch 2 weitere Parzellen, die zwar nicht zum Baugrundstück direkt gehören, jedoch für den Ausbau der Zufahrtsstraße unerlässlich sind - es handelt sich hierbei um die Parzellen 710/13 und 716/10 (Katastralgemeinde 2191 Želeče), welche zusammen 87 m² haben. Verkauft werden somit 4 Parzellen in einem Gesamtausmaß von 2.448 m².

Gemäß den geltenden Bebauungsplänen der Gemeinde ist ein solcher Hotelbau dort auch erlaubt und vorgesehen. Laut  dem OPN (dem generellen Bebauungsplan der Gemeinde) ist die Liegenschaft als Bauland - Wohngebiet gewidmet auf der ebenfalls Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Kommerzielle Inhalte, welche keine störenden Auswirkungen auf das Wohngebiet und die Umgebung haben, erlaubt sind. Der OPN Schreibt sogar einen OPPN vor (einen detaillierten Bebauungsplan), welcher 2007 verabschiedet wurde und im Amtsblatt „Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007“ zu finden ist.

Der OPPN Trägt die Bezeichnung „OPPN Dindol“, und regelt unter anderem auch die Baubedingungen, die auf diesen Grundstücken gelten. OPN und OPPN sind die Grundlage für die Baugenehmigungsplanung, und letztlich auch für dich Erteilung der Baugenehmigung.

Der OPPN erlaubt auf dem Baugrundstück zwei viergeschossige Gebäude, das erste mit den Ausmaßen 22,50m x 12,50m, und das zweite mit den Ausmaßen 16,15m x 10m. Geplant ist eine Tiefgarage, das Erdgeschoss, der 1. Stock und ein Dachgeschoss. In der Tiefgarage sind 22 Parkplätze vorgesehen. Das Erdgeschoss bietet eine Rezeption, den gastronomischen Bereich und mehrere Zimmer. Die oberen Stockwerke bieten noch weitere Zimmer, wovon insgesamt 31 geplant sind. Wir haben einiges von dem künftigen Projektmaterial in unseren grafischen Beilagen zusammengefasst, deshalb würden wir Ihnen nahelegen sich diese kurz anzuschauen.

Wir würden ja gerne noch viel mehr erzählen aber schon jetzt ist das für eine Immobilienanzeige eigentlich zu viel, zu schwer und zu lang. Wir sind jedoch nicht der Typ von Immobilienagentur, die trocken ein paar Standard „bla bla“ Daten runterratet, deshalb würden wir sie gerne einladen mit uns Kontakt aufzunehmen, um Ihnen Näheres erklären zu dürfen, ausgehend in erster Linie von ihren Bedürfnissen und Wünschen.

Ebenfalls wichtig sind Ihre Kaufnebenkosten, und zwar: 

  • 2 % Grunderwerbsteuer;
  • Kosten für die Vorbereitung eines Kaufvertrags gemäß Notartarif;
  • Kosten für die Registrierung Ihres erworbenen Eigentums im Grundbuch gemäß dem Gerichtsgebührengesetz.

Vielleicht noch eine letzte Sache. Wir wurden von dem Immobilieneigentümer mit dem Verkauf beauftragt, und berechnen deshalb dem potenziellen Käufer oder Investor keinerlei Provisionen.

Wir freuen uns auf ihren Anruf und ihre Kontaktaufnahme.
T: +386 (0)51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com
Einfach anrufen, überflüssige Fragen existieren nicht!

 

English

The thermal town Bled is visited by a lot of people every year who also spend the nights in the town. In 2019, there were over 1.1 million and in 2020, due to this strange pandemic, there were around 435,000 overnight guests. They were distributed over 8,885 beds, of which 28.7% can be attributed to the 22 existing hotels. You can also find out more on the website of the Municipality of Bled.

If you continue reading here, we can assume that you are really thinking about building hotel number 23 in Bled. We would like to actively support you in this endeavour, and we would like to start by offering you this plot of land, which is very suitable for such a hotel project. The owner has even made the necessary project plans, as he is coming from a traditional hotelier family himself. The property is being sold because the family plans have changed over time, so we are now looking for someone who has a lot of wind in his/her sails and the will to run a hotel in Bled.

The municipality of Bled has been planning a southern bypass road for some time, and it is planned that this will be realised in the next few years. After the construction of this bypass, you will be able to reach the property after 500 metres when exiting the bypass road, and after another 400 metres you will be able to reach the lake. From a purely mathematical point of view, this site offers the closest hotel if you are approaching it from the future bypass road.

The property is located at the base of the Straža hill, which is about 150 metres above Lake Bled. Directly behind the property, several hiking and forest paths can be found, which will ultimately lead you to the top of the hill. From Straža you can of course walk back down, take the cable car or go down on a bobsled track. There is even an adrenaline park at the top, which is highly recommended for people who love climbing. The location of the property is quite interesting because in Bled there is always a lot of hustle and bustle in the high season, but this does not apply to this property because it is about 400 metres away from the everyday circus.

The building plot consists of the cadastral parcels 710/14 and 716/11, which are located in the cadastral municipality 2191 Želeče, and have the size of 2,361 m². In addition, there are 2 further parcels, which do not directly belong to the building plot, but they are essential for the development of the access road - these are parcels 710/13 and 716/10 (cadastral municipality 2191 Želeče), which together have 87 m². Thus 4 parcels with a total area of 2,448 m² are being sold.

According to the applicable development plans of the municipality, such a hotel construction is also permitted and intended at this location. According to the OPN (the general development plan of the municipality), the property is zoned as building land - residential area on which retail, gastronomy, services and commercial contents that do not have a disturbing effect on the residential area and the surroundings are also permitted. The OPN even prescribes an OPPN (a detailed development plan), which was adopted in 2007 and published in the Official Gazette "Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007".

The OPPN is called "OPPN Dindol", and regulates, among other things, the building conditions that apply to these plots. The OPN and OPPN are the basis for the design planning and ultimately for the granting of the construction permit.

The OPPN allows two four-storey buildings on the building plot, the first measuring 22.50m x 12.50m, and the second measuring 16.15m x 10m. An underground car park, the ground floor, the 1st floor and an attic are planned. In the underground car park, 22 parking spaces are planned. The ground floor offers a reception, the gastronomic area and several rooms. The upper floors offer more rooms, of which a total of 31 are planned. We have summarised some of the future project material in our graphic supplements, so we would encourage you to have a quick look at them.

We would like to tell you much more, but it is already too much, too heavy and too long for a property advertisement. However, we are not the type of real estate agency that dryly rattles off some "blah blah" data, so we would like to invite you to contact us to get more information, based primarily on your needs.

Also important are your incidental purchase costs, namely:

  • 2% land transfer tax;
  • Costs for the preparation of a purchase contract according to the notary tariff;
  • costs of registering your acquired property in the land register in accordance with the Court Fees Act.

Perhaps one last thing. We have been commissioned by the property owner to sell the property and therefore do not charge any commission to the potential buyer or investor.

We looking forward to receiving your call and feedback.
T: +386 (0)51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com
Just call, superfluous questions do not exist!

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...