Pojdi na glavno vsebino

*** PRODANO *** Črnivec – prodamo gradbeno parcelo – primerljive opcije ne najdete sedem vasi naokoli

Črnivec, 4243 Brezje, GPS 46.332870, 14.221166

*** PRODANO *** Črnivec – prodamo gradbeno parcelo – primerljive opcije ne najdete sedem vasi naokoli Sale

Prodamo eno lepo kvadratno in ravno gradbeno parcelo, nahaja pa se na Črnivcu pri Brezjah. V naselju nastaja veliko novih hiš, morda si boste pa ravno sedaj zagotovili parcelo, da si postavite svoj novi dom. Zgrabite priložnost in zavihajte rokave.

Wir verkaufen ein schönes quadratisches und flaches Baugrundstück in Črnivec bei Brezje. Im Dorf werden viele neue Häuser gebaut, aber Sie können sich schon jetzt ein Grundstück sichern, um Ihr neues Heim zu bauen. Nutzen Sie die Gelegenheit und krempeln Sie die Ärmel hoch.

We are selling one nice square and flat building plot, located in Črnivec near Brezje. There are many new houses being built in the village, but you may just now secure a plot to build your new home. Grab the opportunity and roll up your sleeves.

Velikost 465 m2

120.000 €

Povejte naprej:

n

Podrobnejši opis

Slovensko *** PRODANO ***

Za povprečno zemljišče na Gorenjskem so po naših izkušnjah interesenti pripravljeni plačati do stoštirideset tisoč evrov. Za tak budžet je tudi možno najti kar nekaj zemljišč, a se ta navadno nahajajo za devetimi gorami in devetimi vodami, kar pa pri današnjem tempu življenja pomeni še dodatno pol urno vožnjo v eno smer zatem, ko ste zapustili avtocesto. Ko pa prispete na kraj ogleda vas pa v večini primerov pričakujejo presenečenja, klančine, nagibi, potoki, komunalna infrastruktura, ki jo je včasih več, včasih pa manj.

Parcela iz tega oglasa pa je ravna, komunalno opremljena, kvadratna, sončna, leži v novo nastajajočem naselju, kjer boste v kratkem roku obdani z novimi hišami, novimi sosedi, ki se vsi spoznajo na isto tematiko s katero se tudi sami ukvarjate - gradnjo svoje enodružinske hiše.

Velikost gradbene parcele je v radovljiški občini določena z maksimalnim faktorjem zazidanosti (0,4), maksimalnm faktorjem izrabe (0,9) in minimalnim deležem zelenih površin (30%). Tako mora vsaka bodoča hiša izpolnjevati vsaj te navedene parametre, poleg tega mora pa še držati ustrezne odmike od gradbene meje, ki je podana v lokacijski informaciji in odmike od sosednjih parcel. Ponujena parcela ima površino 465 m², kolikor napravite zazidano površino 110 m² (pritličje, prvo nadstropje in nadstrešnico) dosežete faktor zazidanosti 24%, faktor izrabe za 190m² bruto tlorisne površine 68% in delež zelenih površin 72%. Tako vam naša parcela ponuja veliko možnosti. Lahko gradite še kletno etažo in lahko gradite večjo hišo. A vse to boste morali prej ali slej pospravljati sesati negovati in vzdrževati. 

Predmet prodaje je parcela z katastrsko številko 422/5 z površino 465 m² in šestinski solastniški delež bodoče dovozne ceste – parcele z oznako 422/9.

Gradbena parcela je dobro dostopna, saj je dosegljiva iz avtoceste po dveh minutah vožnje, leži pa ob vaški cesti, ki vodi skozi Črnivec. Vas se kar lepo razvija. V zadnjih letih je v okolici zraslo mnogo enodružinskih hiš, ljudje pa cenijo predvsem izredno lepo lego in dostopnost do sodobne infrastrukture.

Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma več-kapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30 stopinj do 45 stopinj. Strešna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8 stopinj). Mnogo več piše v novi lokacijski informaciji, katero vam lahko pošljemo, če nam seveda zaupate kako in kam.

Vaš spremni strošek nakupa predstavlja še dvoodstotni davek na promet nepremičnine (DPN) in strošek vpisa kupljenega v zemljiško knjigo.

Prodajalec nas je pooblastil za prodajo zemljišča, zato kupcu ne računamo provizije. Vedno smo odprti za vaše predloge in pobude. Zemljišče si lahko kadar koli ogledate, lahko pa nas tudi kadar koli pokličete in povprašate za več informacij oziroma si rezervirate termin ogleda.

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

Potrebujete še večjo parcelo? potrebujete še več prostora?

V neposredni bližini prodajamo zemljišče namenjeno za kmetijske dejavnosti, na katerem lahko sadite krompir, lahko sadite koruzo, ali pa samo za vaš osebni fitnes kosite travo. Na voljo je 2870 kvadratnih metrov, prodajna cena pa je stvar dogovora. Na spodnjem linku in naši spletni strani smo za vas zbrali vse relevantne podatke.

https://www.immorescue.com/nepremicnine/brezjekmetijsko.html

 

PS. Iskreno priznamo, da je to kar veliko informacij na ena kupu. Odločiti se za nakup nepozidanega stavbnega zemljišča prinaša s seboj tudi določene rizike. Nekatere najosnovnejše smo opisali v našem najnovejšem članku, povezavo do tega članka pa najdete tukaj. 

 

Deutsch *** VERKAUFT ***

Unserer Erfahrung nach sind Interessenten bereit, für ein durchschnittliches Grundstück in der Region Gorenjska bis zu hundertvierzigtausend Euro zu zahlen. Für dieses Budget können Sie einige Grundstücke finden, aber diese liegen in der Regel hinter neun Bergen und neun Gewässern, was bei dem heutigen Lebenstempo eine zusätzliche halbe Stunde Fahrt in eine Richtung bedeutet, nachdem Sie die Autobahn verlassen haben. Einmal am Standort angekommen sehen sie dann gewöhnlicherweise diverse Überraschungen, wie zum Beispiel Schrägen, Rampen, Bäche und mehr oder weniger vorhandener kommunaler Infrastruktur.

Das Grundstück in dieser Anzeige ist flach, kommunal ausgestattet, quadratisch, sonnig und liegt in einer neu entstehenden Siedlung, in der Sie bald von neuen Häusern und neuen Nachbarn umgeben sein werden, die alle mit dem gleichen Thema vertraut sind, mit dem Sie sich beschäftigen - dem Bau Ihres eigenen Einfamilienhauses.

Die Größe eines Baugrundstücks in der Gemeinde Radovljica wird durch einen maximalen Bebauungsfaktor (0,4), einen maximalen Ausnutzungsfaktor (0,9) und einen Mindestanteil an Grünflächen (30 %) bestimmt. Jedes künftige Haus muss also mindestens diese Parameter erfüllen und außerdem die in den Standortinformationen angegebenen angemessenen Abstände zur Baugrenze sowie die Abstände zu den Nachbargrundstücken einhalten. Das angebotene Grundstück hat eine Fläche von 465 m², bei einer bebauten Fläche von 110 m² (Erdgeschoss, Obergeschoss und Penthouse) ergibt sich ein Bebauungsgrad von 24%, bei 190m² Bruttogeschossfläche ein Nutzungsgrad von 68% und ein Grünflächenanteil von 72%. Unser Grundstück bietet Ihnen also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Man kann einen Keller bauen und man kann ein größeres Haus bauen. Aber früher oder später müssen Sie all das reinigen, saugen, pflegen und warten. 

Gegenstand des Verkaufs ist ein Grundstück mit der Katasternummer 422/5 mit einer Fläche von 465 m² und einem Sechstel Anteil an der zukünftigen Zufahrtsstraße - Grundstück 422/9.

Das Baugrundstück ist leicht zugänglich, da es von der Autobahn aus nach einer 2-minütigen Fahrt erreicht werden kann, und es liegt an der Dorfstraße, die durch Črnivec führt. Das Dorf entwickelt sich sehr gut. In den letzten Jahren sind in der Gegend viele Einfamilienhäuser gebaut worden, und die Menschen schätzen vor allem die sehr schöne Lage und die Anbindung an moderne Infrastruktur.

Die Dächer sind als symmetrische Satteldächer mit dem First in Richtung der längeren Seite oder als zusammengesetzte symmetrische Satteldächer mit gleicher Neigung im Falle eines segmentierten Grundrisses auszuführen. Sie können mit Walmdachgiebeln abgeschlossen werden. Vierseitige (oder mehrseitige) Dächer und Schrägdächer sind nicht zulässig. Dachneigungen zwischen 30 Grad und 45 Grad sind zulässig. Dacheindeckungen müssen grau sein (bei Wintergärten und Carports sind auch farbloses Glas und glasähnliche farblose Materialien zulässig). Glänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Das Dachmaterial soll eine feine Textur der Dachziegel erzeugen. Vordächer können auch einseitig geneigt sein, mit einer Mindestneigung (bis zu 8 Grad). Es gibt noch viel mehr in den neuen Standortinformationen, die wir Ihnen natürlich zusenden können, wenn Sie uns sagen, wie und wo.

Ihre Kaufnebenkosten sind auch noch die 2% Grundsteuer (DPN) und die Kosten für die Eintragung des Kaufs im Grundbuch.

Der Verkäufer hat uns mit dem Verkauf des Grundstücks beauftragt, so dass wir dem Käufer keine Provision berechnen. Wir sind immer offen für Ihre Vorschläge und Initiativen. Sie können das Grundstück jederzeit besichtigen und Sie können uns auch jederzeit anrufen, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

Sie brauchen ein größeres Grundstück oder mehr Platz?

Wir verkaufen ein Grundstück in unmittelbarer Nähe für landwirtschaftliche Tätigkeiten, auf dem Sie Kartoffeln anbauen können, Mais anbauen können oder einfach nur für Ihre persönliche Fitness das Gras mähen können. 2870 Quadratmeter stehen zur Verfügung und der Verkaufspreis ist verhandelbar. Alle relevanten Informationen haben wir für Sie unter dem untenstehenden Link und auf unserer Website zusammengestellt.

https://www.immorescue.com/nepremicnine/brezjekmetijsko.html

 

PS. Wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass dies eine Menge Informationen auf einem Haufen sind. Die Entscheidung für den Kauf von unerschlossenem Bauland birgt gewisse Risiken. Einige der grundlegendsten haben wir in unserem letzten Artikel umrissen, zu dem Sie hier einen Link finden.

 

English *** SOLD ***

In our experience, for an average plot of land in the Gorenjska region, interested parties are willing to pay up to one hundred and forty thousand euros. It is possible to find a few plots of land for that budget, but they are usually located behind nine mountains and nine waters, which at today's pace of life means an extra half an hour's drive one way after you have left the motorway. But when you arrive at the site, in most cases you are in for a surprise, with ramps, inclines, streams, and municipal infrastructure, sometimes more, sometimes less.

The plot in this ad is flat, equipped with utilities, square, sunny, located in a newly emerging settlement where you will soon be surrounded by new houses, new neighbors, all of whom are familiar with the same subject you are dealing with - building your own single-family house.

The size of a building plot in the Radovljica municipality is determined by a maximum built-up area factor (0.4), a maximum utilization factor (0.9) and a minimum proportion of green areas (30%). Thus, any future house must meet at least these parameters, and must also respect the appropriate setbacks from the building boundary given in the location information and the setbacks from neighboring plots. The offered plot has a area of 465 m², if you make the built-up area 110 m² (ground floor, first floor and a canopy) you achieve a built-up factor of 24%, a utilization factor for 190m² of gross floor area of 68% and a green area ratio of 72%. Thus, our plot offers you a lot of possibilities. You can build a basement and you can build a bigger house. But sooner or later you will have to clean, vacuum, care and maintain all of this. 

The subject of the sale is a plot with the cadastral number 422/5 with an area of 465 m² and a 1/6 share in the future access road - plot 422/9..

The building plot is easily accessible, as it can be reached from the motorway after a 2-minute drive, and it is situated on the village road leading through Črnivec. The village is developing quite nicely. In recent years, many single-family houses have been built in the area, and people appreciate especially the extremely beautiful location and the accessibility to modern infrastructure.

Roofs shall be symmetrical gable roofs with the ridge in the direction of the longer side, or composite symmetrical gable roofs of the same pitch in the case of a segmented ground plan. They may be terminated by hipped gables. Four-pitched (or multi-pitched) roofs and pitched roofs are not permitted. Roof pitches between 30 degrees and 45 degrees are permitted. Roof coverings shall be grey in color (in the case of conservatories and carports, colourless glass and glass-like colourless materials are also permitted). Glossy roof coverings are not permitted. The roofing material shall create a fine texture to the roof tile. Canopies may also be single pitched with a minimum pitch (up to 8 degrees). There is much more in the new site information which we can send to you if you tell us how and where, of course.

Your incidental purchase costs are also the 2% property tax (DPN) and the costs for the registration of the purchase in the land register.

The seller has authorized us to sell the land, so we do not charge the buyer a commission. We are always open to your suggestions and initiatives. You can view the land at any time, and you can also call us at any time to ask for more information or to book a appointment.

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

Need a bigger plot? Need more space?

We are selling a plot of land in the immediate vicinity for agricultural activities on which you can plant potatoes, you can plant maize, or just mow the grass for your personal fitness. 2870 square meters are available and the selling price is negotiable. We have compiled all the relevant information for you on the link below and on our website.

https://www.immorescue.com/nepremicnine/brezjekmetijsko.html

PS. We have to be honest and admit that this is a lot of information in one pile. Deciding to buy undeveloped building land carries with it certain risks. We have outlined some of the most basic ones in our latest article and you can find a link to that article here.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...