Pojdi na glavno vsebino

Črnivec – prodamo gradbeno parcelo – primerljive opcije ne najdete sedem vasi naokoli

Črnivec, 4243 Brezje, GPS 46.332870, 14.221166

Črnivec – prodamo gradbeno parcelo – primerljive opcije ne najdete sedem vasi naokoli Sale

Prodamo eno lepo kvadratno in ravno gradbeno parcelo, nahaja pa se na Črnivcu pri Brezjah. V naselju nastaja veliko novih hiš, morda si boste pa ravno sedaj zagotovili parcelo, da si postavite svoj novi dom. Zgrabite priložnost in zavihajte rokave.

Wir verkaufen ein schönes quadratisches und flaches Baugrundstück in Črnivec bei Brezje. Im Dorf werden viele neue Häuser gebaut, aber Sie können sich schon jetzt ein Grundstück sichern, um Ihr neues Heim zu bauen. Nutzen Sie die Gelegenheit und krempeln Sie die Ärmel hoch.

We are selling one nice square and flat building plot, located in Črnivec near Brezje. There are many new houses being built in the village, but you may just now secure a plot to build your new home. Grab the opportunity and roll up your sleeves.

Velikost 465 m2

120.000 €

Povejte naprej:

n

Podrobnejši opis

Slovensko

 

Deutsch

 

English

 

Za povprečno zemljišče na Gorenjskem so po naših izkušnjah interesenti pripravljeni plačati do stoštirideset tisoč evrov. Za tak budžet je tudi možno najti kar nekaj zemljišč, a se ta navadno nahajajo za devetimi gorami in devetimi vodami, kar pa pri današnjem tempu življenja pomeni še dodatno pol urno vožnjo v eno smer zatem ko ste zapustili avtocesto. Ko pa prispete na kraju ogleda vas pa v večini primerov pričakujejo presenečenja, klančine, nagibi, potoki, komunalna infrastruktura, ki jo je včasih več včasih pa manj.

Unserer Erfahrung nach sind Interessenten bereit, für ein durchschnittliches Grundstück in der Region Gorenjska bis zu hundertvierzigtausend zu zahlen. Es ist möglich, einige Grundstücke für dieses Budget zu finden, aber sie liegen in der Regel hinter neun Bergen und neun Gewässern, was bei dem heutigen Lebenstempo eine zusätzliche halbe Stunde Fahrt in eine Richtung bedeutet, nachdem man die Autobahn verlassen hat. Aber wenn man am Standort ankommt, wird man in den meisten Fällen mit Schrägen, Rampen, Bächen und kommunaler Infrastruktur überrascht, mal mehr, mal weniger.

In our experience, for an average plot of land in the Gorenjska region, interested parties are willing to pay up to one hundred and forty thousand euros. It is possible to find a few plots of land for that budget, but they are usually located behind nine mountains and nine waters, which at today's pace of life means an extra half an hour's drive one way after you have left the motorway. But when you arrive at the site, in most cases you are in for a surprise, with ramps, inclines, streams, and municipal infrastructure, sometimes more, sometimes less.

Parcela iz tega oglasa pa je ravna, komunalno opremljena, kvadratna, sončna, leži v novo nastajajočem naselju, kjer boste v kratkem roku obdani z novimi hišami, novimi sosedi, ki se vsi spoznajo na isto tematiko s katero se tudi sami ukvarjate - gradnjo svoje enodružinske hiše.

Das Grundstück in dieser Anzeige ist flach, kommunal ausgestattet, quadratisch, sonnig und liegt in einer neu entstehenden Siedlung, in der Sie bald von neuen Häusern und neuen Nachbarn umgeben sein werden, die alle mit dem gleichen Thema vertraut sind, mit dem Sie sich beschäftigen - dem Bau Ihres eigenen Einfamilienhauses.

The plot in this ad is flat, equipped with utilities, square, sunny, located in a newly emerging settlement where you will soon be surrounded by new houses, new neighbours, all of whom are familiar with the same subject you are dealing with - building your own single-family house.

Velikost gradbene parcele je v radovljiški občini določena z maksimalnim faktorjem zazidanosti (0,4), maksimalnm faktorjem izrabe (0,9) in minimalnim deležem zelenih površin (30%). Tako mora vsaka bodoča hiša izpolnjevati vsaj te navedene parametre, poleg tega mora pa še držati ustrezne odmike od gradbene meje, ki je podana v lokacijski informaciji in odmike od sosednjih parcel. Ponujena parcela ima predvideno površino 465 m², kolikor napravite zazidano površino 110 m² (pritličje, prvo nadstropje in nadstrešnico) dosežete faktor zazidanosti 24%, faktor izrabe za 190m² bruto tlorisne površine 68% in delež zelenih površin 72%. Tako vam naša parcela ponuja veliko možnosti. Lahko gradite še kletno etažo in lahko gradite večjo hišo. A vse to boste morali prej ali slej pospravljati sesati negovati in vzdrževati. Vendar točno to iščete – kajneda.

Die Größe eines Baugrundstücks in der Gemeinde Radovljica wird durch einen maximalen Bebauungsfaktor (0,4), einen maximalen Ausnutzungsfaktor (0,9) und einen Mindestanteil an Grünflächen (30 %) bestimmt. Jedes künftige Haus muss also mindestens diese Parameter erfüllen und außerdem die in den Standortinformationen angegebenen angemessenen Abstände zur Baugrenze sowie die Abstände zu den Nachbargrundstücken einhalten. Das angebotene Grundstück hat eine geplante Fläche von 465 m², bei einer bebauten Fläche von 110 m² (Erdgeschoss, Obergeschoss und Penthouse) ergibt sich ein Bebauungsgrad von 24%, bei 190m² Bruttogeschossfläche ein Nutzungsgrad von 68% und ein Grünflächenanteil von 72%. Unser Grundstück bietet Ihnen also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Man kann einen Keller bauen und man kann ein größeres Haus bauen. Aber früher oder später müssen Sie all das reinigen, saugen, pflegen und warten. Aber das ist genau das, wonach Sie suchen - na gut.

The size of a building plot in the Radovljica municipality is determined by a maximum built-up area factor (0.4), a maximum utilisation factor (0.9) and a minimum proportion of green areas (30%). Thus, any future house must meet at least these parameters, and must also respect the appropriate setbacks from the building boundary given in the location information and the setbacks from neighbouring plots. The offered plot has a planned area of 465 m², if you make the built-up area 110 m² (ground floor, first floor and a canopy) you achieve a built-up factor of 24%, a utilisation factor for 190m² of gross floor area of 68% and a green area ratio of 72%. Thus, our plot offers you a lot of possibilities. You can build a basement and you can build a bigger house. But sooner or later you will have to clean, vacuum, care and maintain all of this. But that's exactly what you're looking for - alright.

Sicer je pa za prostostoječe hiše dovoljena K + P + M, za gospodarska poslopja pa celo K + P + 1 + M. Trenutna zemljiška parcela št 422/1 k.o. Brezje se parcelira na manjše dele – en del je pa parcela, ki jo tule ponujamo, po urbanizmu je opredeljeno kot stavbno zemljišče in ima v občinskem prostorskem načrtu oznako enote urejanja prostora ČR 07- mešana območja (M), MO - osrednje površine. Podlaga za načrtovanje in izdajo gradbenega dovoljenja je prostorski red občine Radovljica.

Ansonsten ist bei Einfamilienhäusern ein Keller + Erdgeschoss + Dachgeschoss und bei Nebengebäuden ein Keller + Erdgeschoss + erstes Obergeschoss + Dachgeschoss zulässig. Das derzeitige Grundstück Nr. 422/1 k.o. Brezje wird in kleinere Teile parzelliert - ein Teil ist das hier angebotene Grundstück, es ist städtebaulich als Bauland definiert und hat im kommunalen Raumordnungsplan die Bezeichnung der Raumordnungseinheit CR 07 - Mischgebiete (M), MO - zentrale Gebiete. Grundlage für Planung und Baugenehmigung ist der Raumordnungsplan der Gemeinde Radovljica.

Otherwise, a basement + ground floor + attic is allowed for detached houses, and a basement + ground floor + first floor + attic for commercial buildings. The current land parcel No 422/1 k.o. Brezje is being subdivided into smaller parts - one part is the parcel we are offering here, which is defined as building land according to the urban planning and has the designation of the spatial planning unit CR 07 - mixed areas (M), MO - central areas in the municipal spatial plan. The basis for the planning and building permit is the Radovljica Municipality Spatial Plan.

Danes imamo v rokah načrt parcelacije, v katerem so vnesene meje, nove številke bodočih gradbenih parcel in njihove izmerjene površine. Kolikor se res zanimate za nakup parcele vam lahko predlagamo sklenitev predpogodbe, dejanske površine in končne katastrske številke pa bodo predmet kupoprodajne pogodbe, katere tekst in vsebina je (razen dokončnih geodetskih podatkov) znana že danes.

Heute liegt uns ein Parzellierungsplan mit den Grenzen, den neuen Nummern der künftigen Baugrundstücke und ihren gemessenen Flächen vor. Wenn Sie wirklich am Kauf eines Grundstücks interessiert sind, können wir Ihnen vorschlagen, einen Vorvertrag abzuschließen, und die tatsächlichen Flächen und endgültigen Katasternummern werden Gegenstand eines Kaufvertrags sein, dessen Text und Inhalt (abgesehen von den endgültigen Vermessungsdaten) bereits heute bekannt sind.

Today, we have in our hands a parcelisation plan with the boundaries, the new numbers of the future building plots and their measured areas. If you are really interested in buying a plot, we can propose a pre-agreement, and the actual areas and final cadastral numbers will be the subject of a purchase contract, the text and content of which (apart from the definitive survey data) are already known today.

Predmet predpogodbe in prodaje je parcela, ki je v naši dokumentaciji označena s številko tri, katere predvidena katastrska številka je 422/5 in ima na osnovi geodetskega elaborata površino 465 m² in šestinski solastniški delež bodoče dovozne ceste – bodoče parcele z oznako 422/9.

Gegenstand der Vorvereinbarung und des Verkaufs ist ein in unseren Unterlagen als Nummer drei bezeichnetes Grundstück mit der vorgesehenen Katasternummer 422/5, das auf der Grundlage einer geodätischen Studie eine Fläche von 465 m² aufweist, sowie ein Anteil von einem Sechstel an der künftigen Zufahrtsstraße - das künftige Grundstück mit der Nummer 422/9.

The subject of the pre-agreement and the sale is a plot of land marked in our documentation with the number three, whose intended cadastral number is 422/5 and which, on the basis of the geodetic study, whith an area of 465 m² and a one-sixth co-ownership share of the future access road - the future plot of land marked 422/9.

Morda si na tem mestu mislite hm... zanimivo, zakaj pa bi sploh sklepal/a predpogodbo? Z predpogodbo si zagotovite parcelo. Na osnovi predpogodbe boste dogovorili in plačali aro in dogovorili končno ceno za parcelo, kupoprodajna pogodba bo pa sklenjena, ko bo parcelacija razvidna iz zemljiškega katastra in zemljiške knjige. Po naših izkušnjah to lahko traja do tri mesece, v vmesnem času imate pa ljubi mir, da se z svojo banko domenite za financiranje nakupa oziroma, da se spomnite kje v vrtu ste zakopali zlate cekine. V Sloveniji je plačilo are običajna stvar. Obligacijski zakonik v svojem 64. členu določa, da je pogodba sklenjena ko je ara dana..., ker smo zagreti zagovorniki korektnega poslovanja, želimo o tem lastniku parcele in bodočemu kupcu naliti čistega vina in vse skupaj zapisati v predpogodbo.

An dieser Stelle denken Sie vielleicht, ähm... interessant, aber warum sollte ich einen Ehevertrag abschließen? Mit einer Vorvereinbarung sichern Sie sich Ihr Grundstück. Auf der Grundlage der Vorvereinbarung vereinbaren und bezahlen Sie die den Reservierungsbeitrag (slowenisch ara genannt) und vereinbaren den endgültigen Preis für das Grundstück, und der Kaufvertrag wird abgeschlossen, wenn das Grundstück im Grundbuch und im Katasteramt eingetragen ist. Unserer Erfahrung nach kann dies bis zu drei Monate dauern, und in der Zwischenzeit können Sie in aller Ruhe mit Ihrer Bank die Finanzierung des Kaufs regeln oder sich daran erinnern, wo Sie die Goldstücke im Garten vergraben haben. In Slowenien ist die Zahlung von einrt Reservierungsbeitrag (ara) eine übliche Sache. Artikel 64 des Obligationenrechts besagt, dass ein Vertrag mit der Erteilung der ara... zustande kommt, und da wir eifrige Verfechter fairer Geschäfte sind, wollen wir dem Grundeigentümer und dem Kaufinteressenten diesbezüglich reinen Wein einschenken und alles in den Vorvertrag aufnehmen.

At this point you may be thinking, um... interesting, but why should I enter into a pre-arrangement? With a pre-agreement you secure your property. Based on the preliminary agreement, you agree and pay the reservation fee (called ara in Slovenian) and agree on the final price for the land, and the purchase contract is concluded when the land is registered in the land register and cadastral office. In our experience, this can take up to three months, and in the meantime you can calmly arrange financing for the purchase with your bank or remember where you buried the gold pieces in the garden. In Slovenia, the payment of a reservation fee (called ara) is a common thing. Article 64 of the Code of Obligations states that a contract is concluded when the ara is given.... and as we are keen advocates of fair business, we want to give the landowner and the prospective buyer a clean bill of health in this respect and include everything in the preliminary contract.

Morda še malo o parceli. Gradbena parcela je dobro dostopna, saj je dosegljiva iz avtoceste po 2 minutah vožnje, leži pa ob vaški cesti, ki vodi skozi Črnivec. Vas se kar lepo razvija. V zadnjih letih je v okolici zraslo mnogo enodružinskih hiš, ljudje pa cenijo predvsem izredno lepo lego in dostopnost do sodobne infrastrukture.

Vielleicht ein wenig mehr über das Grundstück. Das Baugrundstück ist leicht zugänglich, da es von der Autobahn aus nach einer 2-minütigen Fahrt erreicht werden kann, und es liegt an der Dorfstraße, die durch Črnivec führt. Das Dorf entwickelt sich sehr gut. In den letzten Jahren sind in der Gegend viele Einfamilienhäuser gebaut worden, und die Menschen schätzen vor allem die sehr schöne Lage und die Anbindung an moderne Infrastruktur.

Perhaps a little more about the plot. The building plot is easily accessible, as it can be reached from the motorway after a 2-minute drive, and it is situated on the village road leading through Črnivec. The village is developing quite nicely. In recent years, many single-family houses have been built in the area, and people appreciate especially the extremely beautiful location and the accessibility to modern infrastructure.

Na podlagi pridobljene lokacijske informacije lahko o pogojih gradnje povzamemo, da je Občina Radovljica na osnovi zakona o urejanju prostora določila, da se parcele iz tega oglasa nahajajo na območju predkupne pravice na stavbnih zemljiščih. Tako se lahko kupoprodajna predpogodba sklene pod odložilnim pogojem iz naslova predkupne pravice občine, in kolikor jo občina v 30 dneh po podpisu predpogodbe ne uveljavi, oziroma izjavi, da jo ne bo uveljavljala, postane predpogodba med kupcem in prodajalcem pravnomočna.

Auf der Grundlage der erhaltenen Standortinformationen lässt sich zusammenfassen, dass die Gemeinde Radovljica auf der Grundlage des Raumordnungsgesetzes festgelegt hat, dass sich die in dieser Anzeige genannten Grundstücke im Bereich des Vorkaufsrechts auf Bauland befinden. So kann der Kaufvertrag unter der aufschiebenden Bedingung des Vorkaufsrechts der Gemeinde geschlossen werden, und sofern die Gemeinde das Vorkaufsrecht nicht innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Kaufvertrags ausübt oder erklärt, das Vorkaufsrecht nicht auszuüben, wird der Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer endgültig.

On the basis of the location information obtained, it can be summarised that the Municipality of Radovljica has stipulated, on the basis of the Spatial Planning Act, that the plots referred to in this advertisement are located in the area of the pre-emption right on building land. Thus, the pre-purchase agreement may be concluded subject to the condition precedent of the municipality's right of pre-emption, and to the extent that the municipality does not exercise the right of pre-emption or declares not to exercise the right of pre-emption within 30 days of the signing of the pre-purchase agreement, the pre-purchase agreement between the buyer and the seller will become final.

Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma več-kapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30 stopinj do 45 stopinj. Strešna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8 stopinj). Mnogo več piše v novi lokacijski informaciji, katero vam lahko pošljemo, če nam seveda zaupate kako in kam.

Die Dächer sind als symmetrische Satteldächer mit dem First in Richtung der längeren Seite oder als zusammengesetzte symmetrische Satteldächer mit gleicher Neigung im Falle eines segmentierten Grundrisses auszuführen. Sie können mit Walmdachgiebeln abgeschlossen werden. Vierseitige (oder mehrseitige) Dächer und Schrägdächer sind nicht zulässig. Dachneigungen zwischen 30 Grad und 45 Grad sind zulässig. Dacheindeckungen müssen grau sein (bei Wintergärten und Carports sind auch farbloses Glas und glasähnliche farblose Materialien zulässig). Glänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Das Dachmaterial soll eine feine Textur der Dachziegel erzeugen. Vordächer können auch einseitig geneigt sein, mit einer Mindestneigung (bis zu 8 Grad). Es gibt noch viel mehr in den neuen Standortinformationen, die wir Ihnen natürlich zusenden können, wenn Sie uns sagen, wie und wo.

Roofs shall be symmetrical gable roofs with the ridge in the direction of the longer side, or composite symmetrical gable roofs of the same pitch in the case of a segmented ground plan. They may be terminated by hipped gables. Four-pitched (or multi-pitched) roofs and pitched roofs are not permitted. Roof pitches between 30 degrees and 45 degrees are permitted. Roof coverings shall be grey in colour (in the case of conservatories and carports, colourless glass and glass-like colourless materials are also permitted). Glossy roof coverings are not permitted. The roofing material shall create a fine texture to the roof tile. Canopies may also be single pitched with a minimum pitch (up to 8 degrees). There is much more in the new site information which we can send to you if you tell us how and where, of course.

Vaš spremni strošek nakupa predstavlja še dvoodstotni davek na promet nepremičnine (DPN) in strošek vpisa kupljenega v zemljiško knjigo.

Ihre Kaufnebenkosten sind auch noch die 2% Grundsteuer (DPN) und die Kosten für die Eintragung des Kaufs im Grundbuch.

Your incidental purchase costs are also the 2% property tax (DPN) and the costs for the registration of the purchase in the land register.

Prodajalec nas je pooblastil za prodajo zemljišča, zato kupcu ne računamo provizije. Vedno smo odprti za vaše predloge in pobude. Zemljišče si lahko kadar koli ogledate, lahko pa nas tudi kadar koli pokličete in povprašate za več informacij oziroma si rezervirate termin ogleda. Povedati imamo še mnogo več. Z temi zadevami se ukvarjamo že več kot 20 let, zato nikar ne obupajte. Morda vse izgleda kot vesoljska znanost a ni tako komplicirano. V vsakem primeru si je pa potrebno vzeti nekaj časa, saj le skrbno pripravljeni in preverjeni podvigi pijejo vodo, nakup zemljišča pa to vsekakor je in si posledično zasluži vso pozornost.

Der Verkäufer hat uns mit dem Verkauf des Grundstücks beauftragt, so dass wir dem Käufer keine Provision berechnen. Wir sind immer offen für Ihre Vorschläge und Initiativen. Sie können das Grundstück jederzeit besichtigen und Sie können uns auch jederzeit anrufen, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Wir haben Ihnen noch viel mehr zu sagen. Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren an diesen Themen, also geben Sie nicht auf. Es mag wie Raketenwissenschaft aussehen, aber so kompliziert ist es nicht. Auf jeden Fall muss man sich etwas Zeit nehmen, denn nur sorgfältig vorbereitete und erprobte Unternehmungen führen zum gewünschten Ziel, und ein Grundstückskauf ist sicher kein Tagesgeschäft und verdient daher unsere volle Aufmerksamkeit.

The seller has authorised us to sell the land, so we do not charge the buyer a commission. We are always open to your suggestions and initiatives. You can view the land at any time and you can also call us at any time to ask for more information or to book a viewing appointment. We have much more to tell you. We've been working on these issues for more than 20 years, so don't give up. It may look like space science, but it's not that complicated. In any case, it is necessary to take some time, because only carefully prepared and proven ventures will lead to the desired goal, and buying land is certainly no everyday business and therefore deserves our full attention.

 

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

Potrebujete še večjo parcelo? potrebujete še več prostora?

V neposredni bližini prodajamo zemljišče namenjeno za kmetijske dejavnosti, na katerem lahko sadite krompir, lahko sadite koruzo, ali pa samo za vaš osebni fitnes kosite travo. Na voljo je 2870 kvadratnih metrov, prodajna cena pa je stvar dogovora. Na spodnjem linku in naši spletni strani smo za vas zbrali vse relevantne podatke.

https://www.immorescue.com/nepremicnine/brezjekmetijsko.html

 

 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...