Pojdi na glavno vsebino

Gozd Martuljek – zemljišče - odlična lokacija

Slovenija, Gorenjska, Gozd Martuljek GPS: 46.483738, 13.849651

Gozd Martuljek – zemljišče - odlična lokacija Sale

Ena najbolj omejenih dobrin v naši družbi so zemljišča. Teh ne prodajamo radi, če pa jih že prodajamo so pa v ozadju res tehtni razlogi. Na drugi strani pa to za potencialne kupce pomeni, da si se je potrebno vzeti je res veliko časa in investirati veliko energije, da sploh lahko pridete do enega primernega zemljišča. Prej ali slej pa pride trenutek, ko najdete primerno zemljišče, ko se z lastnikom dogovorite o primerni ceni. Interesenti, ki že dolgo časa Iščete si boste hitro tako zemljišče zagotovili in položili aro, zato ne odlašajte z vzpostavitvijo stika.

Eines der knappsten Güter in unserer Gesellschaft sind Grundstücke. Wir verkaufen sie nicht gerne, aber wenn wir es tun, gibt es wirklich gute Gründe dafür. Auf der anderen Seite bedeutet es für potenzielle Käufer, dass man sich wirklich viel Zeit nehmen und viel Energie investieren muss, um ein geeignetes Stück Land überhaupt ergattern zu können. Früher oder später kommt jedoch der Moment, in dem man ein geeignetes Grundstück findet und sich mit dem Eigentümer auf einen angemessenen Preis einigt. Diejenigen unter Ihnen, die schon lange auf der Suche sind, werden sich schnell ein solches Grundstück sichern und ein Angeld leisten, also zögern Sie nicht, sich zu melden.

Land is one of the rarest commodities in our society. We don't like to sell it, but when we do, there are really good reasons for doing so. On the other hand, for potential buyers it means that you really have to take a lot of time and invest a lot of energy to be able to get hold of a suitable piece of land in the first place. Sooner or later, however, the moment comes when you find a suitable plot of land and agree on a reasonable price with the owner. Those of you who have been looking for a long time will quickly secure such a plot and make a deposit, so don't hesitate to get in touch.

Velikost 896 m2

630.000 €

Povejte naprej:

n

Podrobnejši opis

Gozd Martuljek je kraj sredi gora med Karavankami in Julijskimi Alpami. Vsako jutro vas pozdravita Špik (2.472 m) in Škrlatica (2740 m) in še kakšen vaški petelin. Kot obiskovalci tega dela Slovenije se zjutraj verjetno od nekod pripeljete, greste v planine ali na smučanje, zvečer se pa odpravite proti domu. Kolikor pa zase Iščete primerno zemljišče za postavitev hiše, ste pa omejeni na lokalno ponudbo.

Najbolje da kliknete tale link in poletite z nami na lokacijo... Google to vse omogoča. 

Lastniki tega zemljišča so se na Občini Kranjska Gora dolga leta trudili, da bi zemljišče postalo zazidljivo. Tako je občina pred časom začela s spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN), ta pa je trenutno v postopku javne razgrnitve. Parcela 204/109 je uvrščena v enoto urejanja prostora z nazivom GM-054, zanjo pa bo verjetno po koncu javne razgrnitve in sprejetja sprememb prostorskega plana v občinskem svetu, namembnost z oznako SS - stanovanjske površine in predpisana bo izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN-ja. 

OPPN najdete predvsem (na splošno) v novejših delih vasi in naselij. Novejšh, ker je potrebno narediti ustrezne načrte od kod se bo pripeljala elektrika in voda, določiti pa je tudi treba kam bo tekla kanalizacija. V starejših delih nasilja pa so se okoli teh vprašanj belili glave naši predniki, zato se tu in tam najde kakšna parcela za katero OPPN ni predpisan, ker je občina ob sprejetju prostorskega plana (OPNja) smatrala, da se neka parcela v starejšem delu lahko brez težav priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo. 

Načrte za OPPN bo pa potrebno prej ali slej tudi v naravi izgraditi, za kar je v prvi vrsti pristojna Občina. Občina v posameznih primerih lahko odloči, da bo to nalogo zaupala nekemu posamezniku ali nekemu lastniku iz tega področja, ta pa bo v zameno za svoj trud oproščen na primer plačila komunalnega prispevka (v konkretnem primeru je te zadeve potrebno z Občino dogovoriti). Vsi ti stroški načrtovanja, določitve in izvedbe komunalne infrastrukture pa kot veste v Sloveniji imenujemo komunalni prispevek za novo zgrajeno infrastrukturo. 

Končni komunalni prispevek za gradnjo hiše je tako sestavljen iz A. prispevka za obstoječo infrastrukturo (po neki obstoječi cesti čez obstoječo infrastrukturo se verjetno pripeljete do parcele) in B. prispevka za novo komunalno infrastrukturo (kar je pač na novo potrebno zgraditi, da bo neko nasilje lahko primerno priključeno). Vam kot iskalcu zazidljivih parcel opisana tematika verjetno ni čisto tuja, a vseeno se nam zdi primerno uvodoma teh par pojmov razjasniti. Višine bodočih komunalnih prispevkov danes še ne znamo napovedati, saj mora biti prvo sprejet OPN, v postopku izdelave OPPN se bo definirala infrastruktura,  se ovrednotila in porazdelila na kvadratni meter zazidljive parcele potočnega območja. 

Prednost ureditve s OPPN pa je predvsem ta, da bo po končanju tega postopka točno določeno kako lahko na parceli umestite hišo z upoštevanjem minimalnih odmikov od ceste sosednjih parcel in od infrastrukture. 

Bolj važno se nam zdi dejstvo, da imate sedaj enkratno priložnost si zagotoviti zemljiško parcelo, na kateri boste lahko prej ali slej kaj počeli. Morda boste prišli na idejo ja pa saj tukaj ni veliko določenega... v tej točki se z vami popolnoma strinjamo, a boste po drugi strani prišli do vašega cilja (do parcele v Gozd Martuljku) le, če boste šli prvi korak in eno parcelo dejansko tudi kupili. 

Spremni strošek nakupa predstavlja še dvoodstotni davek na promet nepremičnine (DPN) in strošek vpisa kupljenega v zemljiško knjigo. Kolikor bo notarska pisarna sodelovala pri pripravi kupoprodajnih pogodb se bodo ti stroški prenesli na kupca. 

Nepremičnino si lahko kadarkoli ogledate, kolikor pa želite, da smo prisotni, se je pa smiselno dogovoriti za termin ogleda in termin debate.


Iščete kaj drugega? Morda Iščete nepremičnino na kakšni drugi lokaciji? Imate v mislih  drugačen budžet? Vsak dan se pogovarjamo z ljudmi ki iščejo ali prodajajo, včasih pa jim lahko damo tudi kakšen hiter nasvet - če vemo kaj iščete vi. Zato le pogumno in na dan z besedo.

Poglejte še naše nasvete. Naš članek "Nakup zazidljive parcele - riziko ali priložnost" vam svetujemo prebrati predvsem zaradi tega, ker kupovanje parcele in pogajanja okoli te tematike verjetno niso vaš vsakdanji posel.

V Sloveniji so stavbna zemljišča zazidljiva na osnovi veljavnega občinskega prostorskega načrta (stroka ga imenuje izvedbeni načrt), to pa je lahko OPN z svojimi PUPi (prostorsko izvedbenimi pogoji) ali pa je predpisan OPPN. Na predmetnem zemljišču je osnova za gradnjo OPN z svojimi PUPi, kar pomeni, da morate (to navadno napravi arhitekt kateremu zaupate izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja) točne projektne pogoje pridobiti od pristojnega komunalnega podjetja, občine, elektro distributerja in drugih. Poleg tega vam mora arhitekt v prostor umestiti hišo z primernimi odmiki od parcelnih mej in tako dalje. Kolikor bi imeli sprejet OPPN bi pa večino teh vprašanj bilo rešenih že v fazi sprejemanja OPPN-ja. Posledično je tudi rizik nakupa zemljišča na osnovi OPN z svojimi PUPi drugačen – večji. Z vami želimo tako skleniti pogodbo o ari in vam po podpisu te pogodbe dati primeren čas, da z vašim arhitektom preverite možnosti postavitve hiše, kakršno ste si zamislili, preverite možnosti financiranja itd... po tem obdobju pa bi sklenili kupoprodajno pogodbo. Podrobneje smo tematiko opisali v ena od naših člankov, katerega najdete tukaj.

Vse pravice pridržane. Kakršna koli uporaba in/ali razmnoževanje brez izrecnega soglasja avtorja nista dovoljena. Kljub skrbnemu urejanju so vse informacije podane brez jamstva. Kakršna koli odgovornost avtorja je izključena. Sklicevanja na osebe v moški ali ženski obliki veljajo tudi za drugi spol. Za ogled brez naše prisotnosti ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Nepremičnina leži v Sloveniji, zato se pri nepremičninskih transakcijah uporabljajo tudi slovenski predpisi in slovenska zakonodaja.  Kolikor boste brali ta oglas v drugih jezikih, je v primeru dvoma v interpretaciji napisanega merodajen slovenski tekst v slovenskem jeziku.

 

Deutsch

Gozd Martuljek ist ein Ort inmitten der Berge zwischen den Karawanken und den Julischen Alpen. Jeden Morgen werden Sie von den Bergen Špik (2.472 m) und Škrlatica (2.740 m) und einem Dorfhahn geweckt. Wenn Sie diesen Teil Sloweniens besuchen, fahren Sie wahrscheinlich morgens von irgendwo her, gehen in die Berge oder zum Skifahren und fahren abends wieder nach Hause. Wenn Sie jedoch ein geeignetes Grundstück für den Bau eines Hauses suchen, sind Sie auf das beschränkt, was vor Ort zu haben ist.

Am besten folgen Sie diesem Link und fliegen mit uns zum Ort des Geschehens... Google macht's möglich.

Die Eigentümer dieses Grundstücks arbeiten seit Jahren mit der Gemeinde Kranjska Gora zusammen, um das Grundstück bebaubar zu machen. Die Gemeinde hat daher vor kurzem mit der Änderung des kommunalen Raumordnungsplans (OPN) begonnen, der derzeit ein öffentliches Anhörungsverfahren durchläuft. Die Parzelle 204/109 ist der Raumplanungseinheit GM-054 zugeordnet und wird voraussichtlich nach der öffentlichen Anhörung und der Verabschiedung der Änderungen des Raumplans durch den Gemeinderat als SS - Wohngebiet ausgewiesen und Gegenstand der Ausarbeitung eines detaillierten kommunalen Raumplans, des OPPN, sein.

Einen OPPN finden Sie hauptsächlich (im Allgemeinen) in den neueren Teilen von Dörfern und Siedlungen. Es müssen Pläne erstellt werden, welche die Strom, die Wasserversorgung und die Kanalisation planen. In den älteren Ortsteilen hingegen hatten unsere Vorfahren in diesen Fragen die Planungs und Asusführunghhoheit. Es gibt hin und wieder ein Grundstück, für das kein OPPN erforderlich ist, weil die Gemeinde bei der Verabschiedung des Raumordnungsplans (des OPN) davon ausging, dass ein Grundstück in einem älteren Ortsteil problemlos an die bestehende kommunale Infrastruktur angeschlossen werden kann.

Allerdings müssen die Pläne für den OPPN früher oder später in die Tat umgesetzt werden, was in erster Linie in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt. In Einzelfällen kann die Gemeinde beschließen, eine Einzelperson oder einen Eigentümer in dem Gebiet mit dieser Aufgabe zu betrauen, der im Gegenzug für seine Bemühungen von der Zahlung z. B. eines Versorgungsbeitrags befreit wird (im konkreten Fall müssen diese Dinge mit der Gemeinde vereinbart werden). Alle diese Kosten für die Planung, Festlegung und Umsetzung der Versorgungsinfrastruktur werden in Slowenien bekanntlich als Kommunalsbeitrag für die neu gebaute Infrastruktur bezeichnet.

Der endgültige Kommunalbeitrag für den Bau eines Hauses setzt sich also zusammen aus A. einem Beitrag für die bestehende Infrastruktur (Sie fahren wahrscheinlich über eine bestehende Straße über die bestehende Infrastruktur zum Grundstück) und B. einem Beitrag für die neue kommunale Infrastruktur (die neu gebaut werden muss, damit neue Objekte ordnungsgemäß angeschlossen werden können). Als Baugrundstückssuchender ist Ihnen das oben beschriebene Thema wahrscheinlich nicht völlig fremd, aber wir denken, dass es sich dennoch lohnt, einige dieser Begriffe zu Beginn zu klären. Die Höhe des künftigen Kommunalbeiträges können wir heute noch nicht vorhersagen, da zunächst die Verabschiedung des OPN ansteht und im Zuge der Erstellung des OPPN die Infrastruktur definiert, bewertet und pro Quadratmeter bebaubarer Fläche im Bebauungsgutachten definiert werden wird.

Der Hauptvorteil des OPPN besteht darin, dass nach Abschluss dieses Verfahrens genau festgelegt werden kann, wie ein Haus auf dem Grundstück positioniert werden kann, wobei die Mindestabstände zur Straße der Nachbargrundstücke und zur Infrastruktur berücksichtigt werden.

Wichtiger ist uns die Tatsache, dass Sie jetzt die einmalige Gelegenheit haben, sich ein Grundstück zu sichern, auf dem Sie früher oder später etwas machen können. Sie mögen auf die Idee kommen, dass es hier ja nicht viel zu bestimmen gibt... in diesem Punkt stimmen wir Ihnen vollkommen zu, aber andererseits kommen Sie nur dann an Ihr Ziel (ein Grundstück in Gozd Martuljek), wenn Sie den ersten Schritt tun und tatsächlich eines kaufen.

Kaufnebenkosten. Beim Kauf fallen eine Grundsteuer von 2 % (DPN) und die Kosten für die Eintragung des Kaufs im Grundbuchamt an. Soweit das Notariat an der Vorbereitung der Kaufverträge beteiligt ist, werden diese Kosten auf den Käufer umgelegt. 

Sie können die Immobilie jederzeit besichtigen, aber wenn Sie unsere Anwesenheit wünschen, ist es ratsam, einen Termin für die Besichtigung und das Gespräch zu vereinbaren.


Suchen Sie etwas anderes? Vielleicht suchen Sie eine Immobilie an einem anderen Ort? Haben Sie ein anderes Budget im Sinn? Jeden Tag sprechen wir mit Menschen, die suchen oder verkaufen, und manchmal können wir ihnen einen schnellen Tipp geben - wenn wir wissen, wonach sie suchen. Seien Sie also mutig und sagen Sie es uns. 

Sehen Sie sich unsere anderen Tipps an. Unser Artikel "Grundstückskauf - Risiko oder Chance" ist eine gute Lektüre, zumal der Kauf eines Grundstücks und die damit verbundenen Verhandlungen wahrscheinlich nicht Ihr tägliches Geschäft sind.

In Slowenien ist Bauland auf der Grundlage eines gültigen Raumordnungsplans (fachlich als Ausführungsplan bezeichnet) bebaubar, der ein OPN mit seinen PUPs (räumlichen Ausführungsbedingungen) oder ein vorgeschriebener OPPN sein kann. Auf dem vorliegenden Grundstück ist die Grundlage für den Bau der OPN mit seinen PUPs, was bedeutet, dass Sie (in der Regel der Architekt, den Sie mit der Erstellung der Baugenehmigungsunterlagen beauftragen) die genauen Projektbedingungen bei den zuständigen Versorgungsunternehmen, der Gemeinde, dem Stromversorger und anderen einholen muss. Darüber hinaus muss der Architekt Ihr Haus in den Raum einpassen und die entsprechenden Abstände zu den Grundstücksgrenzen einhalten usw. Hätten wir jedoch einen verabschiedeten OPPN, wären die meisten dieser Fragen bereits in der Phase der Verabschiedung des OPPN geklärt worden. Folglich ist das Risiko des Grundstückskaufs auf der Grundlage eines OPN mit eigenen PUPs anders - nämlich höher. Wir würden daher gerne einen Vorgeld-Vertrag mit Ihnen abschließen und Ihnen nach der Unterzeichnung eine angemessene Frist einräumen, um mit Ihrem Architekten die Möglichkeiten für den Bau des von Ihnen gewünschten Hauses zu prüfen, die Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen usw. Danach würden wir einen Kaufvertrag abschließen. Wir haben dieses Thema in einem unserer Artikel ausführlicher behandelt, den Sie hier finden können.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung und/oder Vervielfältigung ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors ist/sind unzulässig. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Jede Haftung des Autors ist ausgeschlossen. Personenbezogene Bezeichnungen gelten, egal ob in weiblicher oder männlicher Form angeführt, jeweils auch für das andere Geschlecht. Für eine Besichtigung ohne unsere Anwesenheit übernehmen wir keine Gewähr.

Die Immobilie befindet sich in Slowenien, so dass die slowenischen Vorschriften und Gesetze für Immobiliengeschäfte gelten.  Sofern Sie diese Anzeige in anderen Sprachen lesen, ist im Zweifelsfall der slowenische Text in slowenischer Sprache maßgebend für die Auslegung des Geschriebenen.

English

Gozd Martuljek is a village situated in the middle of the mountains between the Karawanks and the Julian Alps. Every morning you will be woken up by the Špik (2,472 m) and Škrlatica (2,740 m) mountains and a village rooster. If you visit this part of Slovenia, you will probably drive from somewhere in the morning, go to the mountains or skiing and return home in the evening. However, if you are looking for a suitable plot of land to build a house, you are limited to what is available locally.

The best thing to do is to follow this link and fly with us to the location... Google makes it all possible.

The owners of this plot have been working with the municipality of Kranjska Gora for years to make the plot suitable for construction. The municipality has therefore recently started to amend the municipal spatial development plan (OPN), which is currently undergoing a public consultation process. Parcel 204/109 is assigned to spatial planning unit GM-054 and is expected to be designated as a SS - residential area after the public hearing and the adoption of the amendments to the spatial plan by the municipal council and will be the subject of the preparation of a detailed municipal spatial plan, the OPPN.

You will find an OPPN mainly (and generally) in the newer parts of villages and settlements. Plans have to be drawn up for electricity, water supply and sewerage. In the older parts of the village, on the other hand, our ancestors had planning and implementation sovereignty in these matters. Every now and then there is a plot of land that does not require an OPPN because the municipality assumed when adopting the spatial development plan (the OPN) that a plot of land in an older neighbourhood could be connected to the existing municipal infrastructure without any problems.

However, the plans for the OPPN must sooner or later be put into practice, which is primarily the responsibility of the municipality. In individual cases, the municipality may decide to entrust this task to an individual or property owner in the area, who in return for their efforts will be exempted from paying e.g. a utility contribution (in specific cases, these matters must be agreed with the municipality). All these costs for planning, defining and implementing the utility infrastructure are known in Slovenia as the municipal contribution for newly built infrastructure.

So the final municipal contribution for building a house is made up of A. a contribution for existing infrastructure (you are probably travelling to the property via an existing road over existing infrastructure) and B. a contribution for new municipal infrastructure (which needs to be newly built so that new properties can be properly connected). As a property seeker, you're probably not completely unfamiliar with the above, but we think it's still worth clarifying some of these terms at the outset. We are not yet able to predict the amount of the future municipal contribution, as the OPN has yet to be adopted and the infrastructure will be defined, assessed and defined per square meter of buildable area in the development report during the preparation of the OPPN.

The main advantage of the OPPN is that once this process has been completed, it is possible to determine exactly how a house can be positioned on the plot, taking into account the minimum distances to the road of neighboring properties and infrastructure.

More important to us is the fact that you now have the unique opportunity to secure a plot of land on which you can do something sooner or later. You may think that there is not much to decide here... We completely agree with you on this point, but on the other hand, you will only reach your goal (a plot in Gozd Martuljek) if you take the first step and actually buy one.

Other purchase cost. A property tax of 2 % (DPN) and the costs of registering the purchase with the land registry are payable on purchase. If the notary's office is involved in the preparation of the purchase contracts, these costs will be passed on to the buyer. 

You can view the property at any time, but if you would like us to be present, it is advisable to make an appointment for the visit and discussion.

T: +386 51 337 346
E: mlavtizar@immorescue.com

Looking for something else? Maybe you are looking for a property in a different location? Do you have a different budget in mind? Every day we talk to people who are buying or selling, and sometimes we can give them a quick tip - if we know what you're looking for. So just be brave and put the word out. 

See our other tips. Our article "Buying a plot - risk or opportunity" is a good read, especially as buying a plot and negotiating around it is probably not your everyday business.

In Slovenia, it is possible to build on building land on the basis of a valid municipal spatial development plan (technically referred to as an implementation plan "izvedbeni načrt"), which can be an OPN with its PUPs (spatial implementation conditions) or a prescribed OPPN. On the property at hand, the basis for construction is the OPN with its PUPs, which means that you (usually the architect you hire to prepare the building permit documents) must obtain the exact project conditions from the relevant utility companies, the municipality, the electricity supplier, and others. In addition, the architect must fit your house into the space and maintain the appropriate distances from property lines, etc. However, if we had an approved OPPN, most of these issues would have been resolved at the OPPN adoption stage. Consequently, the risk of buying land on the basis of an OPN with its own PUPs is different - namely higher. We would therefore like to enter into a pre-money contract with you and give you a reasonable period of time after signing to review with your architect the options for building the house you want, review the financing options, etc. We would then enter into a purchase contract. We would then finalise a purchase contract. We have covered this topic in more detail in one of our articles, which you can find here.

All rights reserved. Any reproduction and/or utilisation without the express consent of the author is/are prohibited. Despite careful editing, all information is provided without guarantee. Any liability of the author is excluded. References to persons, whether in the masculine or feminine form, also apply to the other gender. We accept no liability for a site visit without our presence.

The property is located in Slovenia, so the Slovenian regulations and laws for property transactions apply.  If you read this advertisement in other languages, the Slovenian text in Slovenian is authoritative for the interpretation of what is written in case of doubt.

 

 

 

 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...